sayfa içeriği
FATURA KULLANMA MAĞDURİYETİ
25 08 2009

FATURA KULLANMA MAĞDURİYETİ

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26738

 

             Maliye Bakanlığından:

 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 378 )

 

             213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; "Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

             Bu hüküm gözönüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2007 yılında uygulanan miktarların, 2007 yılı için %7,2 (yedi virgül iki) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2008 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ekli listede gösterilmiştir.

             Tebliğ olunur.

 

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2008 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE

UYGULANACAK   OLAN HAD VE MİKTARLAR

 

 

MADDE NO – KONUSU

 

2008 Yılında

 Uygulanacak Miktar (YTL)

 

MADDE 104-

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

3- İlanın;

   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla

     gazetede yapılması

   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca

     yapılması

1.380

 

 

1.380-138.000

  

138.000 ve aşması halinde

 

 

 

MÜKERRER

MADDE 115-

 

Tahakkuktan vazgeçme

 

16

 

 

 

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;

  - Alış tutarı

  - Satış tutarı

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

 

107.000

150.000

60.000

107.000

 

 

 

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

600

 

 

 

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

1,70

 

 

 

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

600

 

 

 

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

  - Damga vergisinde

  - Diğer vergilerde

                              6,80

 14,90

 

 

 

MADDE 352- 

 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

 

 I inci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

     meslek erbabı                                                                                  

3 - İkinci sınıf tüccarlar

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

     olanlar                                                                                              

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                                

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

 

 

 

                                           80

                                               50

 

                                             

                                          25

                                    13

 

                                           6,80

                                 3,20

 

 

 II nci derece usulsüzlükler                                    

 

1- Sermaye şirketleri

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

    meslek erbabı

3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                         

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

     olanlar                                                                                           

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                                

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               46

                                          25

 

                                       13  

                                            6,80

 

 

                                            3,20                                 1,80

 

MADDE NO – KONUSU

 

2008 Yılında

Uygulanacak Miktar(YTL)

 

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer

şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek

    makbuzu verilmemesi, alınmaması

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek

    toplam ceza

 

                                             149

 

 

                  68.000

 

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu

    taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük

    müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu

    getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya

    bulundurulmaması

 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam

   ceza

 

 

 

 

                                             149

 

 

                                          6.800

 

 

                  68.000

 

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme

    mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe

    kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha

    bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

 

 

 

 

149

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve

    mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik 

    bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara

    uymayanlara

 

 

 

 

                    3.200

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak

    işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını  

    kullanmaksızın işlem yapanlara

 

 

 

170

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine

    getirmeyen matbaa işletmecilerine

 

 

500

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma

    zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin

    bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine

    getirmeyenlere

 

 

 

 

                      680

 

10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel

       işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi

       adına

 

 

 

                       500

MÜKERRER MADDE 355- 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci 

madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

 

                                          1.490

 

 

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde

    tespit edilenler hakkında

 

 

1
0
0
Yorum Yaz
BSG Gazete ecep Tayyip ERDOĞAN BSG QNET PROMOSYON QNET PROMOSYON